Corona

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wij zijn beperkt open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u een afspraak op onze praktijk heeft en er wijzigt de komende tijd iets in uw gezondheid waardoor u één of meer van de onderstaande vragen met 'ja' moet beantwoorden dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u korter dan twee weken geleden genezen van corona?
 • Heeft u één of meerdere symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38º C)
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden meet deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken als mobiele telefoons niet meer aar te raken. In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1.5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van onze teamleden op.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling en het maken van een vervolgafspraak zo spoedig mogelijk de praktijk.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij, zoals alle tandartspraktijken, een toeslag van € 4,26 per patiënt in rekening.               
Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar vergoed.
English
    
There is a worldwide pandemic of coronavirus infection. The essence of the Dutch approach is to control the virus as much as possible while protecting vulnerable groups.

We are open to regular patient care to a limited extent. The policy we follow is that we only admit people in our practice who we know with a fairly high degree of certainty to be healthy. If you have an appointment at our practice and something changes in your health in the coming period so that you have to answer 'yes' to one or more of the questions below, we ask you to cancel your appointment free of charge.

 • Do you have corona now?
 • Do you now have housemates/family members with corona?
 • Have you been cured from corona less than two weeks ago?
 • Do you have one or more symptoms: cold, sneezing, coughing, sore throat, shortness of breath, fever (more than 38º C)?
 • Do you have roommates/family members measure these symptoms?
 • Are you in home isolation?
 • Do you live in a nursing home or institution for people with a mental disability?

Because hand hygiene appears to be an important source of infection in this virus outbreak, we will ask you to disinfect your hands with hand alcohol when entering the practice. We ask you not to touch your face and things like mobile phones anymore. In the waiting room and when making appointments we will try to keep the 1.5 meter distance advised by the central government as much as possible.

Some extra instructions:

 • Don't come in too early, so preferably just before the appointment time.
 • Follow the instructions of our team members.
 • Only come to your appointment. If strictly necessary, a maximum of 1 parent or companion may come along.
 • Leave the practice as soon as possible after your treatment and making a follow-up appointment.

We will welcome you with a smile but do not shake your hand.
For some treatments we will flush you for 1 minute.
In the treatment room, we adhere to the Guideline Infection Prevention in Oral Care Practices and have taken additional hygiene measures.

For the extra measures we take in connection with the SARS-CoV-2 virus, we charge a surcharge of € 4.26 per patient, like all dental practices.
If you have oral health insurance, this surcharge will be reimbursed by your health insurer.